تقسیط بدهی
https://telegram.me/gomishaniau
تذکر خیلی مهم
اسلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک