تقسیط بدهی
تذکر مهم!!! تخفیف دو دانشجویی
قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی
حضور درکلاس
https://telegram.me/gomishaniau