چارت پیشنهادی تحصیلی
دانشکدهرشتهسال ورودیتوضیحاتفایل
گمیشان کاردانی تربیت بدنی 1393 چارت کاردانی تربیت بدنی دانلود
حقوق کارشناسی پیوسته حقوق 1394 چارت حقوق دانشگاه گمیشان ویژه همه ی ترم ها دانلود
گمیشان کاردانی مدیریت دولتی 1394 دانلود
گمیشان کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی 1394 ویژه ورودی های بهمن و از 94 به بعد دانلود
گمیشان کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی 1394 ویژه ورودی های مهر و از 94 به بعد دانلود
گمیشان کاردانی آموزش ابتدایی 1394 ویژه ورودی های بهمن و از 94 به بعد دانلود
گمیشان کاردانی آموزش ابتدایی 1394 ویژه ورودی های مهر و از 94 به بعد دانلود
گمیشان کاردانی ناپیوسته نرم افزار 1391 دانشجویانی که بعد از سال 91 وارد دانشگاه شده اند میتوانند طبق چارت پیشنهادی انتخاب واحد نمایند دانلود
گمیشان کاردانی آموزش ابتدایی 1390 دانلود
گمیشان کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی(جهت کاردانی مدیریت دولتی) 1390 دانلود
گمیشان کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی(سایر) 1390 دانلود
گمیشان کارشناسی ناپیوسته معماری 1390 دانلود
گمیشان کارشناسی ناپیوسته حسابداری 1390 دانلود
گمیشان کاردانی دامپزشکی 1390 دانلود
گمیشان کارشناسی ناپیوسته تکنولوِژی عمران 1390 دانلود
گمیشان کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم افزار 1390 دانلود