سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395
اساتید و دانشجویان محترم شما میتوانید با ثبت اطلاعات خود در سامانه اینترتی سرشماری، خود مأمور سرشماری بوده و با مشارکت در این طرح ملی به کاهش هزینه های سرشماری کمک نمایید و به قید قرعه از جوایز اهدایی مرکز آمار ایران بهره مند شوید.