پرداخت شهریه
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساندبا توجه به تمهیدات صورت گرفته ، کلیه ی مراحل پرداخت شهریه بصورت الکترونیکی و از طریق اینترنت قابل انجام استبنابر این از پرداخت شهریه به روشهای دیگر خودداری نمایید