چاپ مقاله یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گمیشان
مقاله علمی پژوهشی «بررسی ویژگیهای سبکی اشعار باقیمانده دوره اول ادبیات فارسی»، نوشته دکتر سیاوش مرشدی( استادیار دانشگاه آزاد گمیشان)- دکتر محمد نجاری( عضو شورای پژوهشی مرکز اسناد فرهنگی آسیا) منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات نقد ادبی، سال نهم، شماره سی و چهارم، بهار 1393
عکس ضمیمه مشاهده عکس
فایل پیوست دانلود فایل