کارت دانشجویی( کارت تغذیه)
دانشجویان گرامی در کلیه ورودی هاو رشته ها می توانند کارت دانشجویی ( کارت تغذیه ) خود را از مسئول اموزش (اقای مجید بحر پیمایی) دریافت نمایند.

با توجه به راه اندازی اتوماسیون مربوطه ؛ از این پس ارائه خدمات سلف سرویس ؛ فقط از طریق اینترنت و سایت دانشگاه امکان پذیر است .تذکر1: کارت دانشجویی ورودی های 94 به بعد هنوز آماده تحویل نمی باشد.تذکر2: کارت دانشجویی منحصرا یکبار صادر می شود و المثنی ندارد لذا شایسته است در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.