مدارک مورد نیاز تخفیف دو دانشجویی
دانشجویانی که قصد دارند از تخفیف دو دانشجویی استفاده نمایند با تکمیل مدارک زیر به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایند.مدارک مورد نیاز برای تخفیف دو دانشجویی :

1- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه (هر دو نفر)

2- اصل و کپی کارت ملی ( هر دو نفر)

3- گواهی اشتغال به تحصیل ( دانشجوی وابسته )

4- برگه انتخاب واحد دانشجوی اصلی ( دانشجویی دانشگاه آزاد گمیشان)

5- تکمیل فرم مربوط به استفاده تخفیف دو دانشجوییتذکر : آخرین مهلت برای استفاده از تخفیف یک ماه از شروع تاریخ انتخاب واحد می باشد و پس از این زمان به درخواست های صورت گرفته ترتیب اثر داده نمیشود.