مدارک مورد نیاز برای استفاده از تخفیف بنیاد شهید
دانشجویانی که شرایط استفاده از تخفیف بنیاد شهید و امور ایثارگران را دارا می باشند پس از تکمیل مدارک زیر به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایند.مدارک مورد نیاز :1- کپی تمام صفحات شناسنامه( هردو نفر)

2- کپی کارت ملی(هردو نفر)

3- کپی کارت بنیاد شهید (پشت و رو)تذکر: آخرین مهلت برای استفاده از تخفیف یک ماه از شروع تاریخ انتخاب واحد می باشد و پس از این زمان به درخواست های صورت گرفته ترتیب اثر داده نمیشود.